less than 1 minute read

Ancient China Legalism

Bibliography

Creel, Herrlee G. Shen Pu-hai: A Chinese Political Philosopher of the Fourth Century B.C. Chicago: University of Chicago Press, 1974.

Fu, Zhengyuan. China's Legalists: The Earliest Totalitarians and Their Art of Ruling. Armonk, N.Y.: Sharpe, 1996.

Han Feizi jijie. Compiled by Wang Xianshen. Beijing: Zhonghua shuju, 1998. Collected commentaries on Han Feizi.

Han Fei-tzu: Basic Writings. Translated by Burton Watson. New York: Columbia University Press, 2003.

Shang jun shu zhui zhi. Edited by Jiang Lihong. Beijing: Zhonghua shu ju, 1986.

Wang, Hsiao-po, and Leo S. Chang. The Philosophical Foundations of Han Fei's Political Theory. Monograph no. 7 of the Society for Asian and Comparative Philosophy. Honolulu: University of Hawai'i Press, 1986.

Zheng, Liangshu. Shang Yang ji qi xuepai. Shanghai: Gu ji chu ban she, 1989.

Additional topics

Science EncyclopediaScience & Philosophy: Laser - Background And History to Linear equationAncient China Legalism - Shang Yang, Shen Buhai, Han Feizi, Later Legalism, Bibliography